คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์ (ครูปุ๊กปิ๊ก) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2525 อยู่บ้านเลขที่ 103/21 ถนนแสงจันทร์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เมื่อปีการศึกษา 2549 เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำเร็จการศึกษาปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เกรดเฉลี่ย 4.00) สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ย้ายเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่งครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ : 081-863-1311
e-mail : pookpiky@hotmail.com
facebook : นวลทิพย์ นวพันธุ์
ID Line : krupookpik

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com