การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

2554

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2

ลักษณะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ : อบรม/ประชุมสัมมนา/วิทยากร 4 ครั้ง

1. ระบบสอบออนไลน์และระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน 1 วัน
2. การจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหา และออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยกระบวนการคิดคำนวณ 2 วัน
3. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 วัน
4. การพัฒนาครูผู้สอนประจำการ 2 วัน

2555

ปีการศึกษา 2555

ลักษณะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ : อบรม/ประชุมสัมมนา/วิทยากร 6 ครั้ง

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง 2 วัน
2. การศึกษาพิเศษ 2 วัน
3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2 วัน
4. อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training หลักสูตรวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป 6 วัน
4. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดแบบ ฮิวริสติกส์ร่วมกับกิจกรรมเกมสำรวจตรวจค้นทางคณิตศาสตร์” 2 วัน
5. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 วัน
6. สัมมนา โครงการตลาดนัดนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา 1 วัน

2556

ปีการศึกษา 2556

ลักษณะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ : อบรม/ประชุมสัมมนา/วิทยากร 6 ครั้ง

1. วิทยากรรับเชิญจากสสวท. เรื่องการพัฒนาและประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์บันทึกเทปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 2 วัน
2. อบรมโครงการสร้างพลังครูคณิตศาสตร์รุ่นใหม่สู่“ครูมืออาชีพ” 4 วัน
3. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์” 2 วัน
4. อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน(EIS) 2 วัน
5. อบรมพิธีกรมืออาชีพ 1 วัน

2557

ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ลักษณะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ : อบรม/ประชุมสัมมนา/วิทยากร 4 ครั้ง

1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ1 ระดับ ชาติ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 วัน
2. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ 2 วัน
3. อบรมการเขียนแผนโครงการ 2 วัน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ และการสร้างเครื่องมือวัดO-netและPISA 2 วัน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com