กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2554

ปีการศึกษา 2554

ชื่อกิจกรรม :
                      1. ส่งเสริมการอ่าน
                      2. ส่งเสริมการคิด
                      3. ส่งเสริมการทำงาน
                      4. ส่งเสริมคุณธรรม
                      5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
                      6. กระบวนการกลุ่ม/สังคมุ
เวลาดำเนินการ (ชั่วโมง/สัปดาห์) : 1 ชั่วโมง
จำนวนนักเรียน (คน) : 24 คน
หมายเหตุ : ม.1/4

2555

ปีการศึกษา 2555

การรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน :
                      1. ส่งเสริมการอ่าน
                      2. ส่งเสริมการคิด
                      3. ส่งเสริมการทำงาน
                      4. ส่งเสริมคุณธรรม
                      5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
                      6. กระบวนการกลุ่ม/สังคมุ
เวลาดำเนินการ (ชั่วโมง/สัปดาห์) : 1 ชั่วโมง
จำนวนนักเรียน (คน) : 39 คน
หมายเหตุ : ม.1/1

2556

ปีการศึกษา 2556

การรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน :
                      1. ส่งเสริมการอ่าน
                      2. ส่งเสริมการคิด
                      3. ส่งเสริมการทำงาน
                      4. ส่งเสริมคุณธรรม
                      5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
                      6. กระบวนการกลุ่ม/สังคมุ
เวลาดำเนินการ (ชั่วโมง/สัปดาห์) : 1 ชั่วโมง
จำนวนนักเรียน (คน) : 36 คน
หมายเหตุ : ม.1/1

2557

ปีการศึกษา 2557

การรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน :
                      1. ส่งเสริมการอ่าน
                      2. ส่งเสริมการคิด
                      3. ส่งเสริมการทำงาน
                      4. ส่งเสริมคุณธรรม
                      5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
                      6. กระบวนการกลุ่ม/สังคมุ
เวลาดำเนินการ (ชั่วโมง/สัปดาห์) : 1 ชั่วโมง
จำนวนนักเรียน (คน) : 36 คน
หมายเหตุ : ม.6/3

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com