การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน

2554

ปีการศึกษา 2554

1. ชี้แจงข้อมูลต่างๆของโรงเรียนให้คณะผู้ปกครองรับทราบและตอบข้อซักถาม
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 1,273 คน
    หมายเหตุ : พิธีกรดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน

2. สร้างความรู้จักคุ้ยเคยกับผู้ปกครอง
    การดำเนินการ(ครั้ง): 30 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 24 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

3. ติดตามความสนใจการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 19 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 24 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

4. ติดตามการขาดเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 40 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 9 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

5. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายใน โรงเรียน และนอกโรงเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 14 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 24 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

2555

ปีการศึกษา 2555

1. ชี้แจงข้อมูลต่างๆของโรงเรียนให้คณะผู้ปกครองรับทราบและตอบข้อซักถาม
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 1,387 คน
    หมายเหตุ : พิธีกรดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน

2. สร้างความรู้จักคุ้ยเคยกับผู้ปกครอง
    การดำเนินการ(ครั้ง): 36 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 39 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

3. ติดตามความสนใจการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 22 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 39 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

4. ติดตามการขาดเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 10 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 7 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

5. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายใน โรงเรียน และนอกโรงเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 9 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 39 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

2556

ปีการศึกษา 2556

1. ชี้แจงข้อมูลต่างๆของโรงเรียนให้คณะผู้ปกครองรับทราบและตอบข้อซักถาม
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 1,025 คน
    หมายเหตุ : พิธีกรดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน

2. สร้างความรู้จักคุ้ยเคยกับผู้ปกครอง
    การดำเนินการ(ครั้ง): 36 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 36 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

3. ติดตามความสนใจการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 25 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 36 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

4. ติดตามการขาดเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 27 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 12 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

5. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายใน โรงเรียน และนอกโรงเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 10 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 36 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

2557

ปีการศึกษา 2557

1. ชี้แจงข้อมูลต่างๆของโรงเรียนให้คณะผู้ปกครองรับทราบและตอบข้อซักถาม
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 1,117 คน
    หมายเหตุ : พิธีกรดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียน

2. สร้างความรู้จักคุ้ยเคยกับผู้ปกครอง
    การดำเนินการ(ครั้ง): 30 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 31 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

3. ติดตามความสนใจการเรียนรู้นอกเวลาเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 20 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 31 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

4. ติดตามการขาดเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 26 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 15 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

5. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายใน โรงเรียน และนอกโรงเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 8 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 31 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3 เนื่องจากเป็นครูที่ปรึกษา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com