การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2554

ปีการศึกษา 2554

1. คณะกรรมการจัดทำเทียนพรรษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการจัดงานวันแม่
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

3. คณะกรรมการจัดงานวันลอยกระทง
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 5 วัน
    หมายเหตุ : -

4. คณะกรรมการจัดงานวันพ่อ
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

2555

ปีการศึกษา 2555

1. เชิญวิทยากรชุมชนให้ความรู้เรื่องการทำปลาฉิ้งฉ้างสามรสและประยุกต์สู่การทำโครงงานคณิตศาสตร์
    การดำเนินการ(ครั้ง): 3 ครั้ง
    ระยะเวลา : 3 วัน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการจัดงานวันแม่
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

3. คณะกรรมการจัดงานวันพ่อ
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

4. คณะกรรมการจัดทำเทียนพรรษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

5. นำนักเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

2556

ปีการศึกษา 2556

1. คณะกรรมการจัดงานวันแม่
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการจัดงานวันพ่อ
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

3. คณะกรรมการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

4. คณะกรรมการจัดงานฟ้าขาวสัมพันธ์
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

5. นำนักเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    ระยะเวลา : 2 วัน
    หมายเหตุ : -

2557

ปีการศึกษา 2557

1. คณะกรรมการจัดงานวันแม่
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการจัดงานวันพ่อ
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

3. คณะกรรมการจัดกิจกรรมเวียน เทียนเข้าพรรษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

4. นำนักเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

5. คณะกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

6. คณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ระยะเวลา : 1 วัน
    หมายเหตุ : -

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com