การศึกษาวิจัย ประเมินพัฒนาการและการแก้ปัญหาผู้เรียน

2554

ปีการศึกษา 2554

1. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 24 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4

2. การประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาการอ่าน่
    การดำเนินการ(ครั้ง): 12 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 24 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4

3. การติดตามแก้ปัญหาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 10 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 10 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/4

4. วิจัยในชั้นเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 เรื่อง (16 คาบ)
    จำนวน(คน) : 53 คน
    หมายเหตุ : ชั้น ม.1/4 และ ม.1/6

2555

ปีการศึกษา 2555

1. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 39 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1

2. การประเมิน วิเคราะห์ และ พัฒนาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 14 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 39 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1

3. การติดตามแก้ปัญหาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 20 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 8 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1

4. วิจัยในชั้นเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 เรื่อง (18 คาบ)
    จำนวน(คน) : 59 คน
    หมายเหตุ : ชั้น ม.1/3 และ ม.1/8

2556

ปีการศึกษา 2556

1. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 36 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1

2. การประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 11 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 36 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1

3. การติดตามแก้ปัญหาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 14 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 7 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.1/1

4. วิจัยในชั้นเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 เรื่อง (14 คาบ)
    จำนวน(คน) : 56 คน
    หมายเหตุ : ชั้น ม.1/1 และ ม.1/7

2557

ปีการศึกษา 2557

1. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล่
    การดำเนินการ(ครั้ง): 2 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 31 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3

2. การประเมิน วิเคราะห์ และ พัฒนาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 11 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 31 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3

3. 3. การติดตามแก้ปัญหาการอ่าน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 14 ครั้ง
    จำนวน(คน) : 7 คน
    หมายเหตุ : เฉพาะชั้น ม.6/3

4. วิจัยในชั้นเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 เรื่อง (16 คาบ)
    จำนวน(คน) : 56 คน
    หมายเหตุ : ั้น ม.1/4 และ ม.1/6

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com