การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2554

ปีการศึกษา 2554

1. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : ผู้ผ่านอบรม 98 คน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
    การดำเนินการ(ครั้ง): 12 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : ผู้ผ่านอบรม 120 คน
    หมายเหตุ : -

3. คณะกรรมการจัดงานยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

4. คณะกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

2555

ปีการศึกษา 2555

1. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : ผู้ผ่านอบรม 120 คน
    หมายเหตุ : -

2. พิธีกรงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วันปัจฉิมนิเทศ วันแม่แห่งชาติ วันไหว้ครู เป็นต้น
    การดำเนินการ(ครั้ง): 10 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

3. คณะกรรมการตัดสินผลงานนักเรียน
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

4. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
    หมายเหตุ : -

5. คณะกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

6. 6. คณะกรรมการจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : ผู้ผ่านอบรม 236 คน
    หมายเหตุ : -

2556

ปีการศึกษา 2556

1. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : ผู้ผ่านอบรม 130 คน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

3. พิธีกรงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วันประชุมผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศ วันสุนทรภู่ วันไหว้ครู เป็นต้น
    การดำเนินการ(ครั้ง): 12 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

2557

ปีการศึกษา 2557

1. วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : ผู้ผ่านอบรม 92 คน
    หมายเหตุ : -

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    การดำเนินการ(ครั้ง): 1 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

3. พิธีกรงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วันประชุมผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศ วันภาษาไทย วันไหว้ครู เป็นต้น
    การดำเนินการ(ครั้ง): 12 ครั้ง
    ปริมาณผลงาน(ชิ้น/อื่นๆ) : งานสำเร็จตามเป้าหมาย
    หมายเหตุ : -

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com