ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

1.

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับ1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน ประจำปี 2556
    รางวัล/เกียรติบัตร : โล่เกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
    หน่วยงานที่ให้ : สพฐ.
    ปี พ.ศ. : 2556

2.

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2556
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
    หน่วยงานที่ให้ : สพฐ.
    ปี พ.ศ. : 2556

3.

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการประกวดนวัตกรรมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
    หน่วยงานที่ให้ : สพม.18
    ปี พ.ศ. : 2556

4.

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ใต้ร่มพระบารมี หนึ่งความดีแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2557
    รางวัล/เกียรติบัตร : โล่ประกาศเกียรติคุณ
    หน่วยงานที่ให้ : หนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
    ปี พ.ศ. : 2557

5.

รางวัลครูสอนยอดเยี่ยมโครงการตลาดนัดนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
    หน่วยงานที่ให้ : สพฐ.
    ปี พ.ศ. : 2555

6.

รางวัลหนึ่งแสนครูดี
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตร
    หน่วยงานที่ให้ : สพม.18
    ปี พ.ศ. : 2557

7.

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตร
    หน่วยงานที่ให้ : สพม.18
    ปี พ.ศ. : 2555

8.

ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตร
    หน่วยงานที่ให้ : สพม.18
    ปี พ.ศ. : 2555

9.

นักเรียนที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1-2 มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกคน
    รางวัล/เกียรติบัตร : -
    หน่วยงานที่ให้ : -
    ปี พ.ศ. : 2555-2556

10.

นักเรียนที่สอนในรายวิชาประมวลความรู้ 1 มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกคน
    รางวัล/เกียรติบัตร : -
    หน่วยงานที่ให้ : -
    ปี พ.ศ. : 2555-2556

11.

นักเรียนที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1-2 มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกคน
    รางวัล/เกียรติบัตร : -
    หน่วยงานที่ให้ : -
    ปี พ.ศ. : 2555-2556

12.

รางวัลระดับเหรียญเงินครูผู้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ “ทำดีเพื่อแผ่นดิน เทิดไท้พระบารมี 84 พรรษา มหาราชา”
    รางวัล/เกียรติบัตร : เกียรติบัตร
    หน่วยงานที่ให้ : สพฐ.
    ปี พ.ศ. : 2554

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com