ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1.

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2556
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้พบว่าประสบความสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหา และสามารถประยุกต์โจทย์ได้ทุกสถานการณ์ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น

2.

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2556
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้พบว่าประสบความสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหา และสามารถประยุกต์โจทย์ได้ทุกสถานการณ์ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น

3.

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้พบว่าประสบความสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหา และสามารถประยุกต์โจทย์ได้ทุกสถานการณ์ ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น

4.

รางวัลครูสอนยอดเยี่ยมโครงการตลาดนัดนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษา ประจำปี 2555

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าได้สร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง เมื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้พบว่าประสบความสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหา และสมบัติต่างๆของเลขยกกำลังได้ครบถ้วน ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น

5.

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งด้านวิชาการทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบร้อยละ 100 และร่วมกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.

งานวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นการคิดแบบ ฮิวริสติกส์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าประสบปัญหาในการสอนคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆได้ จึงศึกษาค้นคว้าพบว่า การคิดแบบ ฮิวริสติกส์อาจช่วยแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ จึงทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยสำคัญ

7.

วิทยากร “ค่ายคณิตศาสตร์”

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ค่ายคณิตศาสตร์เป็นฐาน พบว่านักเรียนสนุกสนานมีความสุขกับการคิดคำนวณด้วยเทคนิคที่แปลกใหม่ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้ ตลอดจนเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีความคิดริเริ่มในการใช้คณิตศาสตร์สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆและนำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ

8.

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกมซูโดกุ

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าได้ประสานงานจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนในระดับสหวิทยาเขต และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลที่ได้รับคือ ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันรับทราบข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ กติกาในการตัดสินอย่างชัดเจน การจัดสนามแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักสากลและผู้เข้าชมการแข่งขันได้รับความสะดวกสบายตลอดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทำให้เกิดความประทับใจในการเป็นเจ้าภาพของโรงเรียน

9.

ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง

    ความภาคภูมิใจ : นักเรียนได้ฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนทักษะการทำโครงงานที่ถูกต้อง จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทอง

10.

   นักเรียนที่สอนใน รายวิชา - คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

                                      - ประมวลความรู้ 1

                                      - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

                                      - แคลคูลัสเบื้องต้น 1

มีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกคน

    ความภาคภูมิใจ : ข้าพเจ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้เทคนิคการสอนต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา เช่น การสอนแบบ PBL การสอนโดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ การสอนแบบสืบเสาะ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสนใจเรียนรู้ทั้งสอนในเวลาเรียน และนัดนักเรียนสอนเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกคน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com