แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ก่อนเรียน - หลังเรียน)เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 จำนวน  20  ข้อ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 20 นาที
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    4x  -  6  =  20
    6x  +  3   
    3x  +  7  >  10
    3y  +  2  4

ข้อที่ 2) ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    3(y-2)<17
    3y  -  4  ¹  4  +  3y 
    4(y  -  5)  +  6   <  18
    2(x  -  6)  +  4  =  12 

ข้อที่ 3) ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    2(x  +  2)  -  6    10
    4y-3<8
    2(y  -  4)  +  7  >  12
    4x  +  3  <  8

ข้อที่ 4) ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    2(4x  -  2)    12
    4y  -  20    10
    4x  +  4  =  4  +  4x
    4y-4=4

ข้อที่ 5) 3  เป็นคำตอบของสมการข้อใด
    7(x  +  1)  -  6  =  22
    4(x  +  2)  +  5  =  21
    2(x  +  2)  +  8  =  22
    5(x+2)=15

ข้อที่ 6) 5  เป็นคำตอบของสมการข้อใด
    7(x  +  1)  -  6  =  22
    4(x  +  2)  +  5  =  21
    2(x  +  2)  +  8  =  22
    3X-5=7 

ข้อที่ 7) คำตอบของสมการ  y  +  4  =  4  +  y คือข้อใด
    3
    4
    จำนวนทุกจำนวน
    ไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบ

ข้อที่ 8) ข้อใดเป็นคำตอบของสมการ  3(x  -  1)  +  2(x  -  5)  =  7(x  +  11)
    -42
    -43
    -44
    -45

ข้อที่ 9)ถ้า  2x  +  5  =  10  แล้ว  x  มีค่าเท่าไร 
    2
    2.5
    3
    3.5

ข้อที่ 10) จำนวนในข้อใดแทนค่าของ y ในสมการ 120 - y = 82 เป็นจริง
    38

    202
    840
    9840


ข้อที่ 11) ค่าของ  x  ที่ทำให้สมการ  2(x  +  5)  -  5  =  25  เป็นจริงคือข้อใด
    8
    9
    10
    12

ข้อที่ 12) สมการ   การหาค่าคำตอบของสมการนี้ควรทำอย่างไรก่อน
    นำ 3 มาหารทั้งสองข้างของสมการ
    นำ 6 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ
    นำ 4 มาคูณทั้งสองข้างของสมการ
    ทำขั้นตอนใน ก ถึง ค ข้อใดก่อนก็ได้

ข้อที่ 13) สมการในข้อใดแทนข้อความ  3 เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่า  5 อยู่  8
    3x  -  5  =  8
    5  -  3x  =  8
    8  -  5  =  3x
    5  -  8  =  3x

ข้อที่ 14) “แดงมีเงินจำนวนหนึ่งแบ่งให้ปรานี 100  บาท  ยังเหลืออีก  120  บาท” 
ข้อใดเป็นสมการที่สอดคล้องกับประโยคนี้

    100  =  120  -  y 
    y  +  100  =  120
    y  -  100  =  120
    y  =  10

ข้อที่ 15) . มีไข่ไก่ 40 ฟอง ไข่แตกไปจำนวนหนึ่ง เหลือไข่  36 ฟอง ถ้าให้  x  คือจำนวนไข่ที่แตก
    40  -  x  =  36
    x  +  36  =  40
    40  -  36  =  x
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16) 6 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งมากกว่า 30 อยู่ 15 เขียนเป็นสมการได้อย่างไร
    6x  +  30  =  15
    6x  -  30  =  15
    6x  +  15  =  30
    30  -  6x  =  15

ข้อที่ 17) แบ่งเงินจำนวนหนึ่งให้เด็ก  5  คน ได้รับคนละ 8  บาท ยังเหลืออีก  2  บาท เงินจำนวนนั้นมีกี่บาท
    18
    42
    50
    52

ข้อที่ 18) จำนวนคี่สามจำนวนเรียงกันรวมกันได้  27   ถ้าจำนวนน้อยที่สุดเป็น  x  

จำนวนมากที่สุดจะเป็นจำนวนในข้อใด
    5
    9
    11
    15


ข้อที่ 19) . ส้ม 30 ผล ถูกแบ่งเป็นสองกองโดย 3 เท่าของกองมากเท่ากับ 7 เท่า 

ของกองน้อย  ส้มกองน้อยมีกี่ผล
    9
    12
    14
    16


ข้อที่ 20) อีก 12  ปี  บิดาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของบุตร  ถ้าปัจจุบันอายุของบุตร และบิดาต่างกันอยู่  28 ปี  
                       บุตรมีอายุกี่ปี

    2 ปี
    4 ปี
    5 ปี
    8 ปี

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com