แบบฝึกหัดที่1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1
ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ข้อ   
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)หาจำนวนในลำดับถัดไปของแบบรูปต่อไปนี้
   
   
   
   

ข้อที่ 2) สังเกตจากแบบรูปต่อไปนี้และตอบคำถาม

 

            2.1       รูปในลำดับที่     4    มีวงกลมกี่วง             ตอบ………………………………
            2.2       รูปในลำดับที่   10    มีวงกลมกี่วง             ตอบ………………………………
            2.3       รูปในลำดับที่     n    มีวงกลมกี่วง             ตอบ………………………………


ข้อที่ 3) จากแบบตารางต่อไปนี้หาค่า  x  ว่าคือจำนวนใด


    

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com