แบบฝึกหัดที่11 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ   คะแนนเต็ม 15 คะแนน
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


    3
    4
    3
    6


    1.5
    2.25
    5.75
    7.0


    8
    9
    11
    15


    -1
   
   
    1


    5.5
    6.5
    6.0
    7.0


    150
    160
    170
    180


    36
    48
    64
    72


    6
    8
    14
    18


    18
    20
    24
    26


    62
    73
    75
    78


    70
    80
    90
    100


    2
    3
    4
    5


    44
    54
    64
    68


    9.3
    9.4
    9.6
    9.8


    12
    13
    14
    15

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com