แบบฝึกหัดที่2 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1
ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ   คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 20 นาที
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1 พิจารณาแบบรูปและความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนส่วนของเส้นตรง

ที่วางประกอบกันและจำนวนรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้


  
ลำดับที่ของรูปกับจำนวนส่วนของเส้นตรงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  จงอธิบาย  และจงหาจำนวนส่วนของเส้นตรงรูปถัดไป

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………......


ข้อที่ 2)พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

   แบบรูปที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  จงอธิบาย  พร้อมทั้งหาจำนวนที่  10

……………………………………………………………………………………………………………

…………………........……………………………………………………………………….........……ข้อที่ 3) พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 

    
   
แบบรูปที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  จงอธิบาย  พร้อมทั้งหาจำนวนที่  15

…………………………………………………………………………………………………………………

…..........................…………………………………………………………………………………………ข้อที่ 4) พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ดังตาราง  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้       
   
1.1จำนวนในลำดับที่  35  คือ 

…………………………………………………………………………..………...

1.2 ถ้าให้  n  แทนลำดับที่ของจำนวนในตาราง  จำนวนในลำดับที่  n  คือ

……………………………………………………………………………………


ข้อที่ 5) คุณครูลิลซี่สั่งซื้อพิซซ่าจากร้านพิซซ่าริชชี่  ราคาถาดละ  200  บาท  เพื่อมาเป็นรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบวิชาภาษาไทยได้เกรด  4  โดยให้ทางร้านมาส่งที่โรงเรียน  ซึ่งต้องเสียค่าส่งเที่ยวละ  20  บาท  จงพิจารณาความสัมพันธ์ที่แสดงในตาราง  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

5.1  ถ้ามีนักเรียนได้เกรด  4  จำนวน  12  คน  คุณครูลิลซี่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร 
……………………………………………………………………………..………………………..

5.2  ถ้าคุณครูลิลซี่จ่ายเงินทั้งสิ้น  6,220  บาท  แสดงว่ามีนักเรียนได้เกรด  4  ทั้งหมดกี่คน …………………..…………………………………………………………………………………..
5.3  ถ้าให้  n  แทนจำนวนของนักเรียนที่ได้เกรด  4  ในตาราง  จำนวนเงินที่คุณครูลิลซี่ต้องจ่ายคือเท่าไร
…………………..……………………………………………………………………..……………


ข้อที่ 6) 1. จงสร้างแบบรูปในสถานการณ์ตามจินตนาการ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งตั้งคำถามจากแบบรูปที่สร้างขึ้น 3 ข้อ

……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………..……………………………….


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com