แบบฝึกหัดที่3 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ   คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 20 นาที
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ตอนที่ 1 จงทำเครื่องหมาย ลงในตารางเพื่อแสดงว่าค่าของตัวแปรที่กำหนดให้ในแต่ละต่อไปนี้    เป็นหรือไม่เป็นคำตอบของสมการตอนที่ 2.

1.จงตรวจสอบว่าจำนวนที่กำหนดให้ในวงเล็บท้ายสมการแต่ละข้อทำให้สมการเป็นจริงหรือไม่ แล้วจึงเขียนกำกับว่าสมการเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ในที่ว่างท้ายสมการนั้นๆ


2. จงเติมจำนวนลงใน

3. จงเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ผิด
   

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นระบบ ทันสมัย โดยการออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล เน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ
เป็นกันเอง และเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความหมาย เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณครูนวลทิพย์ นวพันธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โทรศัพท์ : 081-863-1311
Facebook : นวลทิพย์  นวพันธุ์
Line : krupookpik

www.pookpikschool.com